مدیر گروه مدیریت مالی

دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف

  • استادیار
  • گروه مدیریت مالی
  • تلفن: 44238171  داخلی 561
  • ایمیل: e.sarraf@usc.ac.ir
    mirzayesaraf@gmail.com